مشتریان راضی

دسته بندی
مشتریان راضی از فراپین

داشتن نمونه کار های متعدد،دلیل بر کیفیت و حرفه ای بودن نیست!

فرض کنید میخواهید مسیر جاده چالوس را بپیمائید،برای رفتن و گذشتن از این مسیر دو راننده وجود دارد.اول یک فردی که خودروی شخصی دارد و چندین سال است که گواهینامه دارد شده و چندین مرتبه این مسیر را طی کرده.دوم،راننده ای که خودرو سازمانی دارد.خودروی وی بیمه شخص ثالث دارد و گواهینامه خود را پنج سال است که گرفته.شما کدام مورد را برای سفر خود انتخاب میکنید؟
ما برای شما یک تعهد نامه تنظیم کرده ایم که تحت هرشرایط اگر از خدمات اخذ شده ما رضایت نداشتید،کل مبلغ قرارداد عودت خواهد شد.لطفا برای اهداف و برنامه های کسب و کار تان کمی با تفکر و تامل قدم بردارید.این میتواند همان بیمه شخص ثالث کسب و کارتان باشد که دست کلینیک توسعه کسب و کار فراپین سپرده اید.

نظرات برخی از
مشتریان راضی